Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

     Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

     Baza nasienna Lasów Państwowych jest jedynym w Polsce źródłem pozyskiwania nasion o najwyższej jakości i odpowiednim pochodzeniu. Polska posiada wiele znanych i uznanych w Europie ekotypów,  których nasiona są cenione i poszukiwane ze względu na ich wartość genetyczną.

     Szczególną rolę w gospodarce nasiennej i ochronie zasobów genowych odgrywa Leśny Bank Genów Kostrzyca, w którym zgromadzono blisko 5 tys. zasobów genowych reprezentujących najcenniejsze drzewostany, najstarsze drzewa (liczące powyżej 200 lat), krzewy i rośliny ginące oraz zagrożone.

     Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Zajmują one ok. 2,7 tys. ha i produkują rocznie ponad 800 mln sadzonek drzew oraz prawie 13 mln sadzonek krzewów. Większość szkółek to szkółki klasyczne, w których produkuje się sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym. Oprócz nich istnieją nowoczesne szkółki kontenerowe, z których pochodzą sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym oraz sadzonki mikoryzowane. Ta nowoczesna technologia zapewnia produkcję najlepszej jakości materiału sadzeniowego, zapewniającego bardzo wysoką udatność upraw.

     Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Zabiegi te mają stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu, często o najlepszych cechach wzrostowych i jakościowych.

     Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew. Pozostawia się przy tym pojedyncze drzewa najlepsze, najstarsze, dziuplaste, w celu ich naturalnego odnowienia, zachowania najcenniejszych okazów lub zapewnienia warunków życia dla innych organizmów.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OPTAL 2021 - XII RAZ ODBĘDZIE SIĘ PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LEŚNIKÓW

OPTAL 2021 - XII RAZ ODBĘDZIE SIĘ PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LEŚNIKÓW

XII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników
 „OPTAL 2021®” 
organizowany przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 
 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – Muzeum Leśnictwa organizuje XII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników „OPTAL 2021®”. Jego celem jest prezentacja dorobku amatorskiego ruchu artystycznego leśników, pracowników Lasów Państwowych, wszystkich zawodowo czynnych leśników oraz emerytów i rencistów w dziedzinie malarstwa, tkaniny artystycznej, rzeźby, fotografii, twórczości multimedialnej oraz twórczości literackiej. 
 
Tematyka Przeglądu:
 
Tematyka prac jest dowolna. Sposób wypowiedzi artystycznej uzależniony jest od inwencji i decyzji autora. W przypadku fotografii proponujemy trzy grupy tematyczne:
las i ludzie,
fauna i flora polskich lasów,
uroczyska leśne.
 
Warunki Przeglądu:
 
1. W Przeglądzie udział biorą leśnicy pracujący zawodowo i emeryci (tzn. pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy Parków Narodowych, pracownicy Parków Krajobrazowych, pracownicy służby ochrony środowiska, nauczyciele i uczniowie szkół leśnych wszystkich szczebli, pracownicy zakładów pracujących na rzecz leśnictwa) oraz członkowie ich rodzin.
2. W ramach każdej z dziedzin zostanie przeprowadzony konkurs.
3. Każdy autor może uczestniczyć we wszystkich dziedzinach twórczości i zgłosić do konkursu maksymalnie do 5 prac w każdej dziedzinie. 
4. Fotografia: można nadsyłać do pięciu prac (dotyczy również cykli) z następującymi  ograniczeniami: 
prace winny być przedłożone w postaci odbitek lub wydruków na papierze fotograficznym o formacie min 18 x 24 cm,
prace publikowane lub nagrodzone w innych konkursach będą dyskwalifikowane,
5. Przez twórczość multimedialną rozumiemy: 
krótki film (maksymalnie 5 minut)
diaporama (maksymalnie 10 minut)
animacja komputerowa (maksymalnie 3 minuty)
6.  Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) miejsce pracy, stanowisko
c) dokładny adres domowy oraz telefon kontaktowy
d) wykaz prac z podaniem rodzaju, tytułu i określeniem wartości  ubezpieczeniowej
e) można podać wartość handlową wraz ze zgodą na ewentualną sprzedaż w trakcie trwania wystawy.
 
Konkurs:
 
Ośrodek Kultury Leśnej w celu przeprowadzenia konkursu powołuje Sąd Konkursowy.
Skład Sądu Konkursowego utworzą zaproszeni przez Ośrodek Kultury Leśnej wykładowcy uczelni plastycznych, twórcy – profesjonaliści – członkowie związków twórczych, przedstawiciel Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, przedstawiciele sponsorów.
 
Nagrody:
 
Przewidziane są:
Nagroda Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej – nagroda główna
nagrody pieniężne w każdej z dziedzin twórczości
wyróżnienia
dyplomy
 
Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego oraz pełna lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie podana do publicznej wiadomości     w Katalogu Przeglądu oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie www.okl.lasy.gov.pl ,
 
Terminy:
 
Prace należy przesyłać na adres Ośrodka Kultury Leśnej do dnia 15 lipca 2021 roku.
Prace literackie należy przesłać na adres Ośrodka Kultury Leśnej do dnia 10 czerwca 2021 roku.
Posiedzenie Sądu Konkursowego odbędzie się do dnia 20 sierpnia 2021 roku.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy nastąpi w Gołuchowie do dnia 30 września 2021 roku.
Zwrot nadesłanych prac nastąpi do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
 
Założenia organizacyjne
 
Autorzy dostarczają prace do Gołuchowa we własnym zakresie.  
Zwrot  prac nastąpi  w sposób identyczny z ich dostarczeniem.
Odpowiedzialność za przedmioty dostarczone i zdeponowane w Gołuchowie ponosi organizator.
Przewiduje się zorganizowanie wystawy wszystkich zgłoszonych prac w dziedzinie malarstwa, tkaniny artystycznej i rzeźby, natomiast w dziedzinie fotografii zostaną zaprezentowane prace nagrodzone oraz wyróżnione. Prace w dziedzinie literatury zostaną wymienione w katalogu Przeglądu. W miarę możliwości nastąpi publiczna prezentacja wybranych fragmentów utworów podczas uroczystości wręczenia nagród.
Prace z dziedziny multimediów będą prezentowane w postaci „zapętlonego pokazu” za wyjątkiem diaporam
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wizerunków nadesłanych prac w całości lub części, a także tekstów lub ich fragmentów na wszystkich polach eksploatacji związanych z Przeglądem i Konkursem. 
Przewiduje się zaproszenie władz Lasów Państwowych, administracji państwowej, samorządowej oraz autorów na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu, wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy.
W okresie prezentacji prac na wystawie istnieje możliwość ich zbycia odwiedzającym muzeum turystom. Ośrodek nie pobiera prowizji za sprzedaż prac, potrąceniu podlega jedynie koszt przesyłki pieniędzy.
Muzeum Leśnictwa tradycyjnie przewiduje możliwość przyjęcia darów do zbiorów wybranych prac za zgodą autora.
W Przeglądzie nie mogą brać udziału pracownicy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie ani członkowie ich rodzin.