Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

     Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

 • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne),

 • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury),

 • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

     Owady

     Las jest miejscem życia wielu gatunków owadów. W specyficznych warunkach niektóre z nich stanowią zagrożenie dla lasu. Dzielimy je wtedy na:

 • szkodniki pierwotne, które atakują zdrowe drzewa (np. foliofagi, czyli owady liściożerne),

 • szkodniki wtórne – atakujące i zasiedlające drzewa, które zostały osłabione w skutek działania innych czynników (suszy czy zanieczyszczeń przemysłowych).

      Okresowe, masowe występowanie niektórych gatunków owadów (tzw. gradacja) stanowi poważne zagrożenie dla trwałości lasu. Zadaniem leśników jest niedopuszczenie do takich sytuacji lub ograniczenie liczebności populacji szkodliwych owadów.

     Najwięcej szkód wyrządzają owady, których gąsienice lub larwy ogryzają lub zjadają liście czy igły. Poważne problemy sprawiają też owady żerujące na korzeniach drzew i krzewów. W ostatnich latach do najbardziej niebezpiecznych należą populacje chrabąszcza majowego i kasztanowca, brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki, boreczników, zwójki zieloneczki.

     Jesienią leśnicy sprawdzają liczebność pędraków i larw owadów zimujących w ściółce i glebie, aby oszacować zagrożenie dla lasu na rok następny. Liczebność nadmiernie występujących owadów ogranicza się przez:

 • wykładanie i kontrolę różnego rodzaju pułapek (feromonowych i klasycznych),

 • wyznaczanie i szybkie usuwanie z lasu drzew opanowanych przez owady,

 • opryski certyfikowanymi preperatami.

     Grzyby patogeniczne

     Należą do jednych z najważniejszych czynników chorobotwórczych drzewostanów. Szczególnie niebezpieczne są: korzeniowiec wieloletni wywołujący hubę korzeniową oraz opieńki powodujące opieńkową zgniliznę korzeni. Niezwykle istotna jest w tym wypadku kontrola stanu sanitarnego drzewostanów i w razie potrzeby stosowanie preparatów ochronnych.

     Ssaki roślinożerne

     Wysokie koszty pociąga za sobą ochrona najmłodszego pokolenia lasu, które stanowi szczególnie atrakcyjny pokarm dla wielu zwierząt leśnych. Odnowienia i zalesienia nie byłyby możliwe, gdyby nie zastosowano grodzenia upraw, palikowania poszczególnych sadzonek czy innych sposobów zabezpieczania przed zwierzyną.

     Działalność człowieka

     Może stanowić duże zagrożenie dla lasu. Leśnicy dbają o to, by osoby odwiedzające las czuły się bezpiecznie i jednocześnie same przestrzegały przepisów prawa. Dzięki edukacji leśnej coraz więcej osób włącza się np. w zwalczanie procederu zaśmiecania lasów czy jazdy w niedozwolonych miejscach na motocyklach, quadach. Nie ma już praktycznie przyzwolenia społecznego na takie zjawiska, jak kradzieże drewna czy kłusownictwo.

     Ochrona przeciwpożarowa

     Ogromnym zagrożeniem dla lasu jest ogień. Ochrona przeciwpożarowa lasu oparta jest na sprawnym i skutecznie działającym systemie, dzięki któremu możliwe jest szybkie wykrywanie pożarów, alarmowanie odpowiednich służb ratowniczych i prowadzenie akcji gaśniczej.

     Elementy tego systemu to:

 • punkty alarmowo-dyspozycyjne, działające we wszystkich regionalnych dyrekcjach LP i nadleśnictwach,

 • sieć dostrzegalni przeciwpożarowych, z których prowadzi się obserwację lasu,

 • sieć punktów prognostycznych i pomocniczych, wyposażonych w odpowiednią aparaturę do pomiaru wilgotności ściółki sosnowej i powietrza, w których określa się aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu,

 • sieć łączności radiotelefonicznej,

 • sieć dojazdów pożarowych,

 • bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasu,

 • sieć punktów czerpania wody,

 • pasy przeciwpożarowe, oddzielające las od obiektów stanowiących zagrożenie pożarowe (takich jak np. parkingi leśne, linie kolejowe, zakłady przemysłowe, drogi publiczne, poligony wojskowe).

     W okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego działają również leśne bazy lotnicze. Stacjonują w nich samoloty oraz śmigłowce, które są wykorzystywane do patrolowania obszarów leśnych i gaszenia pożarów.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A GOSPODARKA - SEMINARIUM

ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A GOSPODARKA - SEMINARIUM

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku organizuje seminarium na temat oddziaływania zwierząt dziko żyjących na środowisko i gospodarkę człowieka.

 

Program seminarium:

1 grudzień 2022 r.

Oddziaływanie zwierząt dziko żyjących na środowisko i gospodarkę człowieka. Strategie oraz potencjalne zarządzanie ich populacjami, a akceptacja społeczna.

 • Godz. 09:00 – 09:05 – otwarcie seminarium – Łukasz Maciejunas dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
 • Godz. 09:05 – 09:50 – Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe w celu zachowania gatunku w faunie Polski – prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Godz. 09:50 – 10:25 – Populacja łosia w Polsce, stan obecny (liczebność, szkody w lasach, rolnictwie, wypadki komunikacyjne), a perspektywa zarządzania – dr inż. Piotr Wawrzyniak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
 • Godz. 10:25 – 11:10 – Populacja wilka – występowanie, liczebność i konflikt z gospodarką człowieka oraz perspektywy zrównoważonego zarządzania populacją w Polsce – prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Godz. 11:10 – 11:35 – przerwa kawowa
 • Godz. 11:35 – 12:10 – Bóbr europejski – stan obecny i zarządzanie jego populacją – prof. dr hab. Paweł Janiszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Godz. 12:10 – 12:40 – Wpływ wysokiego zagęszczenia jeleni na cele ochrony przyrody: przykład Słowińskiego Parku Narodowego – dr hab. Jakub Borkowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
 • Godz. 12:40 – 13:10 – Oddziaływanie gatunków zwierzyny płowej na drzewostany na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – dr hab. inż. Zbigniew Borowski, prof. Instytutu Badawczego Leśnictwa
 • Godz. 13:10 – 13:30 – przerwa
 • Godz. 13:30 – 14:00 – Kwalifikacja prawnokarna w przypadku zabicia zwierząt z gatunków chronionych – dr Miłosz Kościelniak-Marszał, Instytut Analiz Środowiskowych
 • Godz. 14:00 – 14:20 – Koncepcja kompleksowego zarządzania zwierzętami dziko żyjącymi w Polsce – dr inż. Janusz Mikoś, Komisja Łowiecka przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Leśnego
 • Godz. 14:20 – 15:00 – dyskusja, wnioski
 

Organizatorzy:
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
- Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie”: Nadleśnictwo Polanów,
- Nadleśnictwo Warcino, Nadleśnictwo Karnieszewice
- Stowarzyszenie Forum dla Natury
- Polskie Towarzystwo Leśne

Miejsce: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku.

 

 

2 grudzień 2022 r.

Gospodarka łowiecka – zwierzęta łowne, objęte ochroną gatunkową i moratorium oraz inwazyjne gatunki obce (IGO).

 • Godz. 09:00 – 09:10 – Otwarcie seminarium – Łukasz Maciejunas dyrektor RDLP w Szczecinku
 • Godz. 09:10 – 09:40 – Perspektywy populacji wolno żyjących żubrów w Polsce – szanse i zagrożenia  – prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Godz. 09:40 – 10:20 – Zakładane cele w rozwoju populacji wilka oraz rysia w zachodniej Polsce. Rozróżnianie wilków od ich mieszańców z psami oraz od szakali złocistych – prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Godz. 10:20 – 10:50 – Inwazyjne gatunki obce zwierząt (IGO), a gospodarka łowiecka – prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Godz. 10:50 – 11:20 – przerwa kawowa
 • Godz. 11:20 – 11:50 – Kontratypy w przypadku odpowiedzialności karnej za zabicie zwierząt z gatunków chronionych – dr Miłosz Kościelniak-Marszał, adw., Instytut Analiz Środowiskowych
 • Godz. 11:50 – 12:20 –  Populacja łosia w Polsce, stan obecny (liczebność, szkody w gospodarce rolnej i leśnej, wypadki komunikacyjne), a perspektywa zarządzania – dr inż. Piotr Wawrzyniak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
 • Godz. 12:20 – 12:50 – Koncepcja kompleksowego zarządzania zwierzętami dziko żyjącymi w Polsce – dr inż. Janusz Mikoś, Komisja Łowiecka przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Leśnego
 • Godz. 12:50 – 13:20 – przerwa
 • Godz. 13:20 – 13:40 – Wpływ wysokiego zagęszczenia jeleni na cele ochrony przyrody: przykład Słowińskiego Parku Narodowego – dr hab. Jakub Borkowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Godz. 13:40 – 14:05 – Oddziaływanie gatunków zwierzyny płowej na drzewostany na przykładzie LKP Lasy Środkowopomorskie – dr hab. inż. Zbigniew Borowski prof. Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym
 • Godz. 14:05 – 15:00 – dyskusja, wnioski i zakończenie seminarium

 

Organizatorzy:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie”

Nadleśnictwo Drawsko

 

Współpraca:

Polskie Towarzystwo Leśne

Stowarzyszenie Forum dla Natury

 

Miejsce: Kino "Wolność" w Szczecinku.

Fot. A. Bejger