Wydawca treści Wydawca treści

Samochód

Czy mogę wjechać samochodem do lasu? Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna? Czy strażnik leśny może nałożyć mandat? - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę wjechać samochodem do lasu?

Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach.  Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Także jazdę konną po lesie ustawa dopuszcza tylko drogami wyznaczonymi przez właściwego nadleśniczego.

Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.

Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna?

Nie ma, niestety, jednolitego i czytelnego systemu oznakowania dróg publicznych biegnących przez lasy. Jest to obowiązek zarządcy drogi, który powinien oznakować drogę zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o lasach. Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe. Zgodnie z ustawą o lasach nie ma obowiązku oznakowania znakami zakazu dróg, gdzie nie wolno wjeżdżać. Należy zatem stosować zasadę, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu.

Nadleśnictwa ustawiają tablice informacyjne z drogami wyznaczonymi do ruchu i miejscami parkingowymi. Można także szukać takich informacji w urzędach gmin i punktach informacji turystycznej.

Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

Wybierając się do lasu należy samochód pozostawić w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach tylko tam można bezpiecznie parkować. Każde nadleśnictwo przygotowuje sieć parkingów leśnych oraz miejsc parkowania pojazdów. Informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej nadleśnictwa. Najłatwiej na nią trafić wpisując adres www.lasy.gov.pl, a potem wybierając odpowiednią dyrekcję regionalną i nadleśnictwo.  

Nie należy pozostawiać samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, nawet jeśli są one dopuszczone do ruchu, ponieważ utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie.

Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę?

Strażnik leśny, podobnie jak inni pracownicy Służby Leśnej, którzy mają uprawnienia strażnika leśnego, mogą, zgodnie z art.29c Ustawy prawo o ruchu drogowym, zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. Jeżeli kierowca pojazdu nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju obowiązujących na terenie lasów musi liczyć się z tym, że strażnik leśny może go zatrzymać, wylegitymować i wydać polecenie co do zachowania się na drodze. Jeżeli samochód przewozi drewno lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił w lesie przestępstwo, strażnik leśny może zatrzymywać pojazd do kontroli także poza terenem leśnym.

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach strażnik leśny ma także prawo do legitymowania innych osób, np. świadków wykroczeń i przestępstw, nakładania oraz pobierania grzywien (mandatów karnych), odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia.

Należy się liczyć także z tym, że wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni.

Czy strażnik leśny może nałożyć mandat?

Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika np. leśniczy,  ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie stanowi, że grzywny są nakładane w zasadzie w formie mandatu kredytowanego, wręczanego sprawcy wykroczenia za pokwitowaniem odbioru. Mandat staje się prawomocny po pokwitowaniu jego odbioru przez ukaranego, a należność grzywny należy uiścić w terminie 7 dni na konto widniejące na blankiecie mandatu.

W przypadku gdy sprawcą wykroczenia jest osoba czasowo przebywająca na terenie naszego kraju lub osoba nie mająca stałego miejsca zamieszkania i pobytu, nakłada się mandat karny gotówkowy. W takiej sytuacji należność wpłaca się od razu osobie, która nałożyła mandat.

W sytuacji, gdy wyrządzona szkoda jest znaczna (np. skradziono drewno, zniszczono fragment lasu, budowlę lub urządzenie) i kwalifikuje się to do wyższej kary niż pięćsetzłotowy mandat, strażnik leśny występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie i pełni rolę oskarżyciela publicznego. Wtedy grzywnę nakłada sąd, który dodatkowo może także orzec np. wypłacenie nawiązki za spowodowaną szkodę.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

SmokeD Alert: Nowoczesna Technologia dla ochrony lasów

SmokeD Alert: Nowoczesna Technologia dla ochrony lasów

Zmiany klimatyczne są odczuwalne na całym świecie. Pożary, które kiedyś kojarzyły się głównie z południem Europy, teraz stanowią zagrożenie również dla Syberii, Skandynawii czy Polski. Problem ten ma charakter globalny i dotyka wszystkich, w tym leśników, dla których ochrona lasów jest priorytetem. Jednym z kluczowych działań Lasów Państwowych w Polsce jest monitoring przeciwpożarowy, a nowoczesna technologia SmokeD może odegrać w nim ważną rolę.

Technologia SmokeD

SmokeD to innowacyjny system przeznaczony do automatycznego wykrywania dymu za pomocą kamer. System ten działa w sposób ciągły i autonomiczny, analizując obraz z kilku kamer bez konieczności ingerencji użytkownika. Gdy na analizowanym obrazie pojawia się zagrożenie w postaci dymu, SmokeD lokalizuje źródło zagrożenia i natychmiast wysyła sygnał dźwiękowy oraz informację na ekran obserwatora w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) w siedzibie Nadleśnictwa. Dzięki wysokiej skuteczności w wykrywaniu zagrożeń pożarowych, system SmokeD został wdrożony do wsparcia ochrony lasów przed pożarami.

Zaawansowany System Ochrony Przeciwpożarowej

Od tego roku w Nadleśnictwie Świdwin działa już SmokeD. Wraz z nadejściem wiosny, z troski o bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych lasów, rozpoczynamy dyżury przeciwpożarowe. Głównym celem naszych działań jest prewencja i prognozowanie zagrożenia pożarowego na dany dzień. Dyżury prowadzone są codziennie, aby być w gotowości do natychmiastowych działań gaśniczych w przypadku pożaru.

Kompleksowy System Ochrony Przeciwpożarowej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku dysponuje profesjonalnym systemem monitoringu przeciwpożarowego, który obejmuje: dostrzegalnie ppoż, kamery monitorujące, punkty alarmowo-dyspozycyjne (PAD), samochody z systemem ciśnieniowym oraz statki powietrzne gaśnicze. Leśnicy pozostają w stałej łączności z Państwową Strażą Pożarną (PSP) i regularnie prowadzą szkolenia, aby skoordynować działania operacyjne w razie pożaru.

System ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwach obejmuje również stacje do pomiaru wilgotności ściółki, które codziennie określają stopień zagrożenia pożarowego (mapa zagrożenia pożarowego dostępna na stronie bazapozarow.ibles.pl), sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej, bazę sprzętu przeciwpożarowego, pasy przeciwpożarowe, oznakowane dojazdy pożarowe oraz punkty czerpania wody. Dzięki sprawnie działającemu i stale modernizowanemu systemowi przeciwpożarowemu, wykrywalność pożarów w lasach jest bardzo wysoka.

Pobierz SmokeD Alerts

Aby jeszcze skuteczniej chronić nasze lasy, zachęcamy do pobrania darmowej aplikacji SmokeD Alerts. Aplikacja umożliwia szybkie reagowanie na zagrożenia pożarowe, co znacząco zwiększa nasze szanse na skuteczną ochronę lasów.

Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe

Przypominamy, że w lasach obowiązuje zakaz palenia ognia, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Jeśli zauważysz pożar, niezwłocznie alarmuj odpowiednie służby!

Dzięki zaawansowanej technologii i zaangażowaniu leśników, jesteśmy w stanie skutecznie chronić nasze lasy przed pożarami, dbając tym samym o nasze wspólne dobro i przyszłość kolejnych pokoleń.

Film o aplikacji znajdziemy na fanpage Nadleśnictwa Świdwin na Facebooku.