Wydawca treści Wydawca treści

Samochód

Czy mogę wjechać samochodem do lasu? Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna? Czy strażnik leśny może nałożyć mandat? - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę wjechać samochodem do lasu?

Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach.  Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Także jazdę konną po lesie ustawa dopuszcza tylko drogami wyznaczonymi przez właściwego nadleśniczego.

Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.

Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna?

Nie ma, niestety, jednolitego i czytelnego systemu oznakowania dróg publicznych biegnących przez lasy. Jest to obowiązek zarządcy drogi, który powinien oznakować drogę zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o lasach. Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe. Zgodnie z ustawą o lasach nie ma obowiązku oznakowania znakami zakazu dróg, gdzie nie wolno wjeżdżać. Należy zatem stosować zasadę, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu.

Nadleśnictwa ustawiają tablice informacyjne z drogami wyznaczonymi do ruchu i miejscami parkingowymi. Można także szukać takich informacji w urzędach gmin i punktach informacji turystycznej.

Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

Wybierając się do lasu należy samochód pozostawić w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach tylko tam można bezpiecznie parkować. Każde nadleśnictwo przygotowuje sieć parkingów leśnych oraz miejsc parkowania pojazdów. Informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej nadleśnictwa. Najłatwiej na nią trafić wpisując adres www.lasy.gov.pl, a potem wybierając odpowiednią dyrekcję regionalną i nadleśnictwo.  

Nie należy pozostawiać samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, nawet jeśli są one dopuszczone do ruchu, ponieważ utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie.

Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę?

Strażnik leśny, podobnie jak inni pracownicy Służby Leśnej, którzy mają uprawnienia strażnika leśnego, mogą, zgodnie z art.29c Ustawy prawo o ruchu drogowym, zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. Jeżeli kierowca pojazdu nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju obowiązujących na terenie lasów musi liczyć się z tym, że strażnik leśny może go zatrzymać, wylegitymować i wydać polecenie co do zachowania się na drodze. Jeżeli samochód przewozi drewno lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił w lesie przestępstwo, strażnik leśny może zatrzymywać pojazd do kontroli także poza terenem leśnym.

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach strażnik leśny ma także prawo do legitymowania innych osób, np. świadków wykroczeń i przestępstw, nakładania oraz pobierania grzywien (mandatów karnych), odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia.

Należy się liczyć także z tym, że wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni.

Czy strażnik leśny może nałożyć mandat?

Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika np. leśniczy,  ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie stanowi, że grzywny są nakładane w zasadzie w formie mandatu kredytowanego, wręczanego sprawcy wykroczenia za pokwitowaniem odbioru. Mandat staje się prawomocny po pokwitowaniu jego odbioru przez ukaranego, a należność grzywny należy uiścić w terminie 7 dni na konto widniejące na blankiecie mandatu.

W przypadku gdy sprawcą wykroczenia jest osoba czasowo przebywająca na terenie naszego kraju lub osoba nie mająca stałego miejsca zamieszkania i pobytu, nakłada się mandat karny gotówkowy. W takiej sytuacji należność wpłaca się od razu osobie, która nałożyła mandat.

W sytuacji, gdy wyrządzona szkoda jest znaczna (np. skradziono drewno, zniszczono fragment lasu, budowlę lub urządzenie) i kwalifikuje się to do wyższej kary niż pięćsetzłotowy mandat, strażnik leśny występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie i pełni rolę oskarżyciela publicznego. Wtedy grzywnę nakłada sąd, który dodatkowo może także orzec np. wypłacenie nawiązki za spowodowaną szkodę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OPTAL 2021 - XII RAZ ODBĘDZIE SIĘ PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LEŚNIKÓW

OPTAL 2021 - XII RAZ ODBĘDZIE SIĘ PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LEŚNIKÓW

XII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników
 „OPTAL 2021®” 
organizowany przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 
 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – Muzeum Leśnictwa organizuje XII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników „OPTAL 2021®”. Jego celem jest prezentacja dorobku amatorskiego ruchu artystycznego leśników, pracowników Lasów Państwowych, wszystkich zawodowo czynnych leśników oraz emerytów i rencistów w dziedzinie malarstwa, tkaniny artystycznej, rzeźby, fotografii, twórczości multimedialnej oraz twórczości literackiej. 
 
Tematyka Przeglądu:
 
Tematyka prac jest dowolna. Sposób wypowiedzi artystycznej uzależniony jest od inwencji i decyzji autora. W przypadku fotografii proponujemy trzy grupy tematyczne:
las i ludzie,
fauna i flora polskich lasów,
uroczyska leśne.
 
Warunki Przeglądu:
 
1. W Przeglądzie udział biorą leśnicy pracujący zawodowo i emeryci (tzn. pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy Parków Narodowych, pracownicy Parków Krajobrazowych, pracownicy służby ochrony środowiska, nauczyciele i uczniowie szkół leśnych wszystkich szczebli, pracownicy zakładów pracujących na rzecz leśnictwa) oraz członkowie ich rodzin.
2. W ramach każdej z dziedzin zostanie przeprowadzony konkurs.
3. Każdy autor może uczestniczyć we wszystkich dziedzinach twórczości i zgłosić do konkursu maksymalnie do 5 prac w każdej dziedzinie. 
4. Fotografia: można nadsyłać do pięciu prac (dotyczy również cykli) z następującymi  ograniczeniami: 
prace winny być przedłożone w postaci odbitek lub wydruków na papierze fotograficznym o formacie min 18 x 24 cm,
prace publikowane lub nagrodzone w innych konkursach będą dyskwalifikowane,
5. Przez twórczość multimedialną rozumiemy: 
krótki film (maksymalnie 5 minut)
diaporama (maksymalnie 10 minut)
animacja komputerowa (maksymalnie 3 minuty)
6.  Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) miejsce pracy, stanowisko
c) dokładny adres domowy oraz telefon kontaktowy
d) wykaz prac z podaniem rodzaju, tytułu i określeniem wartości  ubezpieczeniowej
e) można podać wartość handlową wraz ze zgodą na ewentualną sprzedaż w trakcie trwania wystawy.
 
Konkurs:
 
Ośrodek Kultury Leśnej w celu przeprowadzenia konkursu powołuje Sąd Konkursowy.
Skład Sądu Konkursowego utworzą zaproszeni przez Ośrodek Kultury Leśnej wykładowcy uczelni plastycznych, twórcy – profesjonaliści – członkowie związków twórczych, przedstawiciel Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, przedstawiciele sponsorów.
 
Nagrody:
 
Przewidziane są:
Nagroda Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej – nagroda główna
nagrody pieniężne w każdej z dziedzin twórczości
wyróżnienia
dyplomy
 
Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego oraz pełna lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie podana do publicznej wiadomości     w Katalogu Przeglądu oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie www.okl.lasy.gov.pl ,
 
Terminy:
 
Prace należy przesyłać na adres Ośrodka Kultury Leśnej do dnia 15 lipca 2021 roku.
Prace literackie należy przesłać na adres Ośrodka Kultury Leśnej do dnia 10 czerwca 2021 roku.
Posiedzenie Sądu Konkursowego odbędzie się do dnia 20 sierpnia 2021 roku.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy nastąpi w Gołuchowie do dnia 30 września 2021 roku.
Zwrot nadesłanych prac nastąpi do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
 
Założenia organizacyjne
 
Autorzy dostarczają prace do Gołuchowa we własnym zakresie.  
Zwrot  prac nastąpi  w sposób identyczny z ich dostarczeniem.
Odpowiedzialność za przedmioty dostarczone i zdeponowane w Gołuchowie ponosi organizator.
Przewiduje się zorganizowanie wystawy wszystkich zgłoszonych prac w dziedzinie malarstwa, tkaniny artystycznej i rzeźby, natomiast w dziedzinie fotografii zostaną zaprezentowane prace nagrodzone oraz wyróżnione. Prace w dziedzinie literatury zostaną wymienione w katalogu Przeglądu. W miarę możliwości nastąpi publiczna prezentacja wybranych fragmentów utworów podczas uroczystości wręczenia nagród.
Prace z dziedziny multimediów będą prezentowane w postaci „zapętlonego pokazu” za wyjątkiem diaporam
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wizerunków nadesłanych prac w całości lub części, a także tekstów lub ich fragmentów na wszystkich polach eksploatacji związanych z Przeglądem i Konkursem. 
Przewiduje się zaproszenie władz Lasów Państwowych, administracji państwowej, samorządowej oraz autorów na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu, wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy.
W okresie prezentacji prac na wystawie istnieje możliwość ich zbycia odwiedzającym muzeum turystom. Ośrodek nie pobiera prowizji za sprzedaż prac, potrąceniu podlega jedynie koszt przesyłki pieniędzy.
Muzeum Leśnictwa tradycyjnie przewiduje możliwość przyjęcia darów do zbiorów wybranych prac za zgodą autora.
W Przeglądzie nie mogą brać udziału pracownicy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie ani członkowie ich rodzin.