Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność architektoniczna

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, ul. Mickiewicz 2, 78-400 Szczecinek.

Wejście główne tzw. A do siedziby RDLP znajduje się vis-a-vis ulicy. Wjazd lub wejście z obu stron budynku. Z poziomu ulicy prowadzi chodnik biegnący do budynku i drogi dojazdowej. Należy wejść lub skręcić z chodnika na drogę z kamienia, z której prowadzi płaskie wejście do budynku dyrekcji. Wejście główne A jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Wejście B jest dostępne dla osób niepełnosprawnych  na poziomie parteru i prowadzi  wyłącznie na recepcję.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach na dziedzińcu z tyły budynku  RDLP przy wejściu B, na którym nie ma wyznaczonych  miejsc  dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku RDLP umożliwia chodnik biegnącego wzdłuż szosy do poziomu budynku głównego, a następnie wzdłuż budynku do wejścia B  na poziomie parteru prowadzi w miarę płaska droga wyłożona kamieniem.

Dostęp do holu głównego jest wyłącznie przez wejście B, część pozostałych poziomów i korytarzy jest niemożliwy dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.

Budynek biura RDLP w Szczecinku nie posiada windy.

Wejście na hol przy sali narad jest niemożliwe dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach.

Przy wejściu A znajduje się toaleta z płaskim podjazdem w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście na salę narad jest dostępne i umożliwia wejście osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku RDLP w Szczecinku można poruszać się z psem asystującym. 

W całym budynku RDLP nie ma pętli indukcyjnych, tym samym systemu wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących jest niedostępny.

Budynek obsługiwany jest wyłącznie przez pracowników administracji posługujących się tylko językiem polskim.

Wśród pracowników RDLP nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt z koordynatorem RDLP Wiolettą Bieniek, telefoniczny na nr +48 600 475 597 lub 94 372 63 00, lub e-mailowo na adres wioletta.bieniek.szczecinek.lasy.gov.pl