Wydawca treści Wydawca treści

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Spotkanie kierownictw trzech Regionalnych Dyrekcji LP z Wojewodą Pomorską

Spotkanie kierownictw trzech Regionalnych Dyrekcji LP z Wojewodą Pomorską

W dniu 20.03.2024 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z Gdańska, Szczecinka i Torunia z Panią Beatą Rutkiewicz, Wojewodą Pomorską, które miało na celu ustalenie wspólnych działań dotyczących lasów na terenie województwa pomorskiego.

Potrzeba lepszej koordynacji między Lasami Państwowymi a samorządami jest bezdyskusyjna i przyniesie pozytywne efekty dla obu stron, zwłaszcza, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Jednym z kluczowych punktów ustaleń jest analiza i proponowanie rozwiązań dotyczących dostępu do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe na potrzeby inwestycji samorządowych.

Ponadto, wszystkie Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych uczestniczące w spotkaniu, podejmą działania mające na celu poprawę koordynacji inwestycji leśnych z projektami inwestycyjnymi samorządów. Będzie to obejmować zwiększenie aktywności leśników w kontaktach z samorządami poprzez udział w sesjach rad gmin i powiatów, a także poprawę transparentności i dialogu społecznego m.in. przy tworzeniu Planów Urządzania Lasu. Planowane są także spotkania konsultacyjne oraz szkolenia dla pracowników samorządów odpowiedzialnych za sprawy związane
z leśnictwem.

Kolejnym istotnym punktem jest zorganizowanie wspólnego spotkania z instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę obrotu drewnem, takich jak Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Celny, w celu omówienia warunków eksportu drewna okrągłego. Podczas spotkania zostały również zasygnalizowane pewne kwestie, które będą dalszym przedmiotem dyskusji. Należą do nich konsultacje dotyczące nowych obszarów chronionych oraz współpraca
z Urzędem Morskim.

Wszystkie te inicjatywy mają na celu stworzenie bardziej efektywnego i harmonijnego partnerstwa między Lasami Państwowymi a samorządami, co z kolei przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów leśnych oraz promowania zrównoważonego rozwoju regionu.