Wydawca treści Wydawca treści

Zakazy wstępu do lasu

     Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

     Zgodnie z ustawą o lasach nadleśniczy może wprowadzić zakaz wstępu do lasu, jeśli:

  • drzewostany lub runo leśne zostały znacznie uszkodzone. Zakaz zapewnia wtedy bezpieczeństwo ludziom - np. w lesie, w którym przeszedł huragan, nadłamane drzewa stanowią dla ludzi duże zagrożenie;
  • występuje duże zagrożenie pożarowe - aby człowiek nie wywołał w lesie pożaru;
  • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna (np. opryski preparatami chemicznymi).

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

WARSZTATY O EKOSYSTEMACH LEŚNYCH

WARSZTATY O EKOSYSTEMACH LEŚNYCH

W dniach od 9 do 13 października 2023 r., w Leśnym Pensjonacie Kawka na terenie Nadleśnictwa Warcino przeprowadzono trzy edycje warsztatów szkoleniowych (po 1,5 dnia każda), dedykowane zastępcom nadleśniczych i inżynierom nadzoru z nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Zagadnienia programowe szkolenia zostały przedstawione przez znanych ekspertów z ośrodków naukowych oraz praktyków, a dotyczyły między innymi:

> właściwego rozpoznawania gleb i doboru optymalnego składu gatunkowego upraw leśnych;

> obniżania się poziomu wód gruntowych, małej retencji oraz różnorodności biologicznej w zbiornikach retencyjnych i wokół nich;

> roli i znaczenia dębu oraz grabu w ekosystemach leśnych;

> problematyki naturalnego odnowienia lasu, siewu i sadzenia w kontekście odporności drzewostanów na zmiany klimatu, a także jako bazy żerowej, ostoi
i potencjalnych miejsc powstawania szkód od zwierząt dziko żyjących;

> fizjologii pobierania pokarmu przez dzikie zwierzęta;

> potrzeb ustawicznej poprawy naturalnych warunków bytowania zwierząt;

> czynników obniżających dobrostan świata zwierzęcego w ekosystemach.

Wśród prelegentów byli: prof. dr hab. Paweł Janiszewski i prof. dr hab. Roman Kujawa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr inż. Kazimierz Biały, emerytowany wykładowca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, mgr inż. Jarosław Staniszewski, zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Gościno oraz mgr inż. Grzegorz Nowicki, inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Warcino.

Organizatorem warsztatów był Dyrektor RDLP w Szczecinku we współpracy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Warcino.

W opinii uczestników, możliwość wysłuchania ekspertów i prowadzenia otwartych rozmów na tematy dotyczące ekosystemów leśnych wraz z prezentacją efektów prowadzonych doświadczeń w terenie, stanowią podstawy do dyskusji nad potrzebnymi zmianami i łamaniem stereotypów.  Okazuje się to nieodzowne w świetle dynamicznie zachodzących zmian w środowisku.

W czasie rosnącej świadomości i oczekiwań społecznych względem prowadzonej gospodarki leśnej, występuje szczególnie uzasadniona potrzeba poszukiwania najlepszych praktyk oraz ustawicznego, profesjonalnego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych Służby Leśnej.

Warsztaty te stanowią kolejny przyczynek do rozważań o utworzeniu na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” regionalnego ośrodka szkoleniowego, który mógłby prowadzić cykliczne nauczanie oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych w gospodarce leśnej.

 

Grzegorz Jaworski - główny specjalista SL