Wydawca treści Wydawca treści

Samochód

Czy mogę wjechać samochodem do lasu? Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna? Czy strażnik leśny może nałożyć mandat? - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę wjechać samochodem do lasu?

Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach.  Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Także jazdę konną po lesie ustawa dopuszcza tylko drogami wyznaczonymi przez właściwego nadleśniczego.

Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.

Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna?

Nie ma, niestety, jednolitego i czytelnego systemu oznakowania dróg publicznych biegnących przez lasy. Jest to obowiązek zarządcy drogi, który powinien oznakować drogę zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o lasach. Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe. Zgodnie z ustawą o lasach nie ma obowiązku oznakowania znakami zakazu dróg, gdzie nie wolno wjeżdżać. Należy zatem stosować zasadę, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu.

Nadleśnictwa ustawiają tablice informacyjne z drogami wyznaczonymi do ruchu i miejscami parkingowymi. Można także szukać takich informacji w urzędach gmin i punktach informacji turystycznej.

Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

Wybierając się do lasu należy samochód pozostawić w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach tylko tam można bezpiecznie parkować. Każde nadleśnictwo przygotowuje sieć parkingów leśnych oraz miejsc parkowania pojazdów. Informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej nadleśnictwa. Najłatwiej na nią trafić wpisując adres www.lasy.gov.pl, a potem wybierając odpowiednią dyrekcję regionalną i nadleśnictwo.  

Nie należy pozostawiać samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, nawet jeśli są one dopuszczone do ruchu, ponieważ utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie.

Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę?

Strażnik leśny, podobnie jak inni pracownicy Służby Leśnej, którzy mają uprawnienia strażnika leśnego, mogą, zgodnie z art.29c Ustawy prawo o ruchu drogowym, zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. Jeżeli kierowca pojazdu nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju obowiązujących na terenie lasów musi liczyć się z tym, że strażnik leśny może go zatrzymać, wylegitymować i wydać polecenie co do zachowania się na drodze. Jeżeli samochód przewozi drewno lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił w lesie przestępstwo, strażnik leśny może zatrzymywać pojazd do kontroli także poza terenem leśnym.

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach strażnik leśny ma także prawo do legitymowania innych osób, np. świadków wykroczeń i przestępstw, nakładania oraz pobierania grzywien (mandatów karnych), odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia.

Należy się liczyć także z tym, że wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni.

Czy strażnik leśny może nałożyć mandat?

Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika np. leśniczy,  ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie stanowi, że grzywny są nakładane w zasadzie w formie mandatu kredytowanego, wręczanego sprawcy wykroczenia za pokwitowaniem odbioru. Mandat staje się prawomocny po pokwitowaniu jego odbioru przez ukaranego, a należność grzywny należy uiścić w terminie 7 dni na konto widniejące na blankiecie mandatu.

W przypadku gdy sprawcą wykroczenia jest osoba czasowo przebywająca na terenie naszego kraju lub osoba nie mająca stałego miejsca zamieszkania i pobytu, nakłada się mandat karny gotówkowy. W takiej sytuacji należność wpłaca się od razu osobie, która nałożyła mandat.

W sytuacji, gdy wyrządzona szkoda jest znaczna (np. skradziono drewno, zniszczono fragment lasu, budowlę lub urządzenie) i kwalifikuje się to do wyższej kary niż pięćsetzłotowy mandat, strażnik leśny występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie i pełni rolę oskarżyciela publicznego. Wtedy grzywnę nakłada sąd, który dodatkowo może także orzec np. wypłacenie nawiązki za spowodowaną szkodę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Innowacje Technologiczne w Służbie Ochrony Lasów: MDL 2024

Innowacje Technologiczne w Służbie Ochrony Lasów: MDL 2024

W dzisiejszych czasach, gdy zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej palącym problemem, innowacje technologiczne odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu, ochronie i odbudowie naszych lasów. Świadomość konieczności skutecznego zarządzania zasobami leśnymi jest niezbędna dla przyszłego stanu naszego planety. W kontekście tegorocznego Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL) 2024, poświęconego innowacjom i technologii w ochronie lasów, warto przyjrzeć się, jak nowoczesne rozwiązania wpływają na stan naszych lasów.

 

Jednym z kluczowych przesłań tegorocznego MDL 2024 jest fakt, że innowacje i technologia umożliwiły dokładniejsze monitorowanie, raportowanie i analizę stanu lasów. Dzięki innowacyjnemu podejściu, możliwe jest zmniejszenie o 13,7 miliarda ton emisji dwutlenku węgla z lasów. W ramach nowych technologii, którymi posługują się Lasy Państwowe, odnotowano kilka przykładów wpisujących się doskonale w tematykę MDL 2024. Jednym z nich jest stworzenie Banku Danych o Lasach oraz wykorzystanie narzędzi takich jak WISL czy GIS, a także map numerycznych. Dodatkowo, wykorzystanie dronów w monitorowaniu lasów przyczynia się do bardziej efektywnej ochrony i zarządzania zasobami leśnymi.

Kolejnym istotnym aspektem jest potrzeba stosowania nowych innowacji technologicznych w celu zapobiegania trwałemu wylesianiu, degradacji i niszczeniu lasów na całym świecie. Zjawiska takie jak trwałe wylesianie i pożary lasów stanowią poważne zagrożenia dla ekosystemów leśnych. W kontekście MDL 2024, podkreśla się konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań, takich jak systemy wczesnego ostrzegania przed pożarami oraz technologie umożliwiające zrównoważone wykorzystanie surowca. W Lasach Państwowych przyjęto innowacyjne podejście, włączając w to unikalny system monitorowania lasów w ochronie przeciwpożarowej, oparty na systemie wież i pomiarze wilgotności ściółki. Ponadto, w niektórych dyrekcjach szkody od kornika są szacowane przy użyciu dronów, co stanowi doskonały przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w ochronie lasów.

Nie można również zapominać o roli innowacji w odbudowie ekosystemów leśnych. Innowacyjne podejścia, takie jak przywracanie lasów i sadzenie drzew na zdegradowanych terenach, mają potencjał przyczynienia się do łagodzenia zmian klimatu oraz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego. Polska również angażuje się w te działania poprzez projekty takie jak system mikoryzowania sadzonek czy prowadzenie banku genów roślin.

Ostatnim kluczowym aspektem są badania i nauka nad wykorzystaniem drewna i innych produktów leśnych. Od budownictwa po medycynę, innowacje w tym obszarze mają ogromny potencjał tworzenia zrównoważonych alternatyw dla materiałów typu: beton, stal, tworzywa sztuczne i włókna syntetyczne. Polska jest również aktywna w promowaniu korzyści płynących z naturalnego i odnawialnego surowca, jakim jest drewno.

Podsumowując, tegoroczny Międzynarodowy Dzień Lasów skupia się na znaczeniu innowacji i technologii w ochronie, monitorowaniu i odbudowie naszych lasów. Przykłady działań podejmowanych przez Lasów Państwowych w Polsce stanowią inspirację dla innych krajów, pokazując, jak nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do zrównoważonego zarządzania naszymi zasobami leśnymi.

Wydarzenia z okazji MDL na terenie RDLP w Szczecinku:

Nadleśnictwo Połczyn, Spacer z leśnikiem,
Nadleśnictwo Trzebielino, Rajd pieszy,
Nadleśnictwo Czarnobór, Sadzenie drzew
Nadleśnictwo Miastko, Wystawa fotograficzna w parku miejskim,
Nadleśnictwo Bytów, Biegi na orientację,
Nadleśnictwo Warcino, Sprzątanie lasu,
Nadleśnictwo Sławno, edukacja leśna „Lasy i innowacje”,
Nadleśnictwo Manowo, Zajęcia edukacyjne,
Nadleśnictwo Człuchów, akcja „Podaruj drzewko”.